La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1478. Tots els drets reservats.

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
NIF G17610973
Edifici Can Monsà
Carrer de Joan Pere Fontanella, 3, 17800 Olot
T. 972 26 21 28 – fes@olot.cat

Normativa d'inscripció

Llevat d’indicacions específiques en la informació de cada curs, la normativa d’inscripció a les activitats de la FES es regeix per:

 • Reserva de plaça. Totes les activitats tenen un nombre màxim de places, que s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció. Un cop superat el límit establert, les sol·licituds següents quedaran en reserva.
 • Termini. Cada curs té el seu propi calendari d’inscripcions, que pot variar notablement. Per norma general la reserva de plaça es pot fer fins a 10 dies abans de l’inici del curs. Només si el curs efectivament es fa es podran acceptar inscripcions fins al dia abans de l’ inici.
 • Anul·lació d’una activitat. La FES es reserva el dret de cancel·lar una activitat si es considera que no es compleixen els requisits necessaris perquè tingui èxit.
 • Bonificació de la formació. Si l’import de la matrícula és bonificable mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (sempre que el curs i l’alumne tinguin els requisits necessaris i que l’empresa compti amb prou crèdit), la FES pot gestionar la bonificació sense cost addicional a les empreses que ho sol·licitin. La sol·licitud s’ha de fer, com a mínim, 15 dies naturals abans de l’inici del curs.
 • Formalització de la matrícula. No es considerarà la plaça definitivament assignada fins que no s’hagi realitzat/fet el pagament. En el formulari s’especifica les diferents vies per fer efectiu el pagament (per transferència i/o amb targeta de crèdit i/o ingrés en oficina). La possible comissió per transferència, si n’hi ha, depèn de l’entitat de l’alumne i la d’ingrés en oficina ve regulada per CaixaBank.
 • Devolució de l’import de la matrícula. Les eventuals devolucions es realitzaran en els 15 dies laborals posteriors a l’inici del curs, per transferència electrònica a nom de qui la va realitzar:
  • Per a les cancel·lacions anteriors als 10 dies naturals previs a l’inici del curs es reemborsarà el 100% de l’import d’inscripció, excepte les despeses de gestió que es poguessin ocasionar.
  • Per a les cancel·lacions entre 10 i 3 dies naturals previs a l’inici del curs es reemborsarà el 50% de l’import d’inscripció, excepte les despeses de gestió que es poguessin ocasionar.
  • Les cancel·lacions amb menys de 3 dies naturals d’anticipació no tindran dret a cap devolució.

Procediment d’entitats coorganitzadores. La FES pot vehicular inscripcions a activitats liderades per altres centres de formació (com la UdG, la UVic-UCC, ESADE-URL, Escola Sert, etc.). En aquests casos, el procediment de matrícula pot variar, especialment pel que fa a la documentació a aportar per part de l’alumnat, com també la política de devolució dels imports de matrícula.

Protecció de dades

Les dades personals que se sol·liciten són necessàries per a la prestació dels nostres serveis i s’incorporaran al corresponent fitxer de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, ubicat a Volcànic Internet SL, servei allotjat en els servidors de l’empresa Hetzner Online GmbH, amb domicili social a Industriestraße, 25, 91710 Gunzenhausen, Alemanya.
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa complementària i  prestarà, per tant, la seva conformitat a la recollida  i manteniment de dades un cop finalitzada l’activitat en la qual s’ha inscrit o preinscrit a efectes d’enviar informació de les activitats de la Fundació en els termes previstos en la Llei suara esmentada.

Per a aquelles activitats coorganitzades en què l’emissió de certificats o altres gestions amb l’alumnat corresponguin a entitats en conveni (Fundació UdG: Innovació i Formació UdG, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya UVic-UCC, ESADE Business School – Universitat Ramon Llull ESADE-URL, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa PNZVGTurisme Garrotxa, Escola Sert – COAC, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot – ESDAP), les dades recollides per la FES els seran transferides i quedaran subjectes a la seva pròpia política de protecció de dades.

Bonificació de la formació

La FES pot gestionar sense cost addicional la bonificació de la formació mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo a les empreses que ho sol·licitin, sempre que l’activitat sigui bonificable i l’empresa compti amb prou crèdit.

 • En què consisteix? Les empreses que cotitzen en concepte de formació professional a la Seguretat Social generen un crèdit al seu favor davant l’Administració amb el qual es poden finançar les accions formatives que desenvolupen els seus treballadors.
 • Qui en pot ser beneficiari? Totes les empreses que tinguin un centre de treball en el territori estatal i cotitzin per formació professional. El autònoms i treballadors de l’Administració pública no es poden bonificar la formació.
 • Quina formació es pot bonificar? Es poden bonificar tots els cursos de més d’una hora de durada. Les jornades, congressos o similars, no es poden bonificar. En cap cas, les hores de formació no poden ser superiors a 8 hores diàries.
 • És bonificable tot el cost de la formació? Depèn de cada cas, del crèdit formatiu i del màxim bonificable, que ve determinat per la tipologia i el nombre d’hores del curs.
 • Limitacions: Per normativa, les empreses que opten per realitzar un pla de formació bonificada estan limitades per dos requisits que han de complir: l’aportació privada i els col·lectius prioritaris (vegeu-ne més detalls en el pdf annex).

Passos a seguir perquè la FES us tramiti la bonificació:

 • Formalitzar la inscripció al curs que us interessi 15 dies abans de la data d’inici (amb menys anticipació, informeu-vos) omplint les fitxes corresponents.
 • Si l’empresa té Representació Legal dels Treballadors (RLT) està obligada a informar la RLT amb 15 dies d’antelació respecte de la data d’inici del curs.
 • Un cop confirmat el curs, s’haurà de fer efectiu el pagament de la matrícula corresponent.
 • L’empresa s’haurà d’adherir al conveni d’agrupació d’empreses, amb la FES com a entitat organitzadora, signant el titular o representant legal. És molt important enviar aquesta documentació per duplicat a la FES 15 dies abans de l’inici del curs. L’empresa cal que custodiï la còpia el Conveni d’agrupació d’empreses que la FES li retornarà.
 • El participant ha d’assistir, per llei, a un mínim del 75% de l’acció formativa per poder tramitar la bonificació del curs. Cal tenir present que, per a la majoria de cursos de la FES, el certificat d’assistència s’obté participant al 80% de l’acció.
 • Un cop finalitzat el curs, la FES notificarà a cada empresa la quantitat a bonificar per correu electrònic.
 • L’empresa, o el seu gestor, serà qui aplicarà les bonificacions en els butlletins de cotització de la Seguretat Social.

Per a més informació, truqueu al 972 26 21 28.

Allotjament web

Per raons tècniques i de qualitat del servei, Volcànic Internet SL es troba allotjat en els servidors de l’empresa “Hetzner Online GmbH”. L’empresa té el seu domicili social a Industriestraße, 25, 91710 Gunzenhausen, Alemanya.
Pot trobar més informació sobre “SW Hosting & Communications Technologies , S.L.” en els següents enllaços:
http://www.swhosting.com/
http://www.swhosting.com/es/legal