La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1478. Tots els drets reservats.

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
NIF G17610973
Edifici Can Monsà
Carrer de Joan Pere Fontanella, 3, 17800 Olot
T. 972 26 21 28 – fes@olot.cat
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1478.

 

Normativa d'inscripció

Llevat d’indicacions específiques en la informació de cada curs, la normativa d’inscripció a les activitats de la FES es regeix per:

 • Reserva de plaça. Totes les activitats tenen un nombre màxim de places, que s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció. Un cop superat el límit establert, les sol·licituds següents quedaran en reserva.
 • Termini. Cada curs té el seu propi calendari d’inscripcions, que pot variar notablement. Per norma general la reserva de plaça es pot fer fins a 10 dies abans de l’inici del curs. Només si el curs efectivament es fa es podran acceptar inscripcions fins al dia abans de l’inici, sempre i quan hi hagi places encara disponibles.
 • Anul·lació d’una activitat. La FES es reserva el dret de cancel·lar una activitat si es considera que no es compleixen els requisits necessaris perquè tingui èxit.
 • Bonificació de la formació. Si l’import de la matrícula és bonificable mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (sempre que el curs i l’alumne tinguin els requisits necessaris i que l’empresa compti amb prou crèdit), la FES pot gestionar la bonificació sense cost addicional a les empreses que ho sol·licitin. La sol·licitud s’ha de fer, com a mínim, 15 dies naturals abans de l’inici del curs.
 • Formalització de la matrícula. No es considerarà la plaça definitivament assignada fins que no s’hagi realitzat/fet el pagament. En el formulari s’especifica les diferents vies per fer efectiu el pagament (per transferència i/o amb targeta de crèdit i/o ingrés en oficina). La possible comissió per transferència, si n’hi ha, depèn de l’entitat de l’alumne i la d’ingrés en oficina ve regulada per CaixaBank.
 • Devolució de l’import de la matrícula. Les eventuals devolucions es realitzaran en els 15 dies laborals posteriors a l’inici del curs, per transferència electrònica a nom de qui la va realitzar:
  • Per a les cancel·lacions anteriors als 10 dies naturals previs a l’inici del curs es reemborsarà el 100% de l’import d’inscripció, excepte les despeses de gestió que es poguessin ocasionar.
  • Per a les cancel·lacions entre 10 i 3 dies naturals previs a l’inici del curs es reemborsarà el 50% de l’import d’inscripció, excepte les despeses de gestió que es poguessin ocasionar.
  • Les cancel·lacions amb menys de 3 dies naturals d’anticipació no tindran dret a cap devolució.
 • Procediment d’entitats coorganitzadores. La FES pot vehicular inscripcions a activitats liderades per altres centres de formació (com la UdG, la UVic-UCC, ESADE-URL, Escola Sert, etc.). En aquests casos, el procediment de matrícula pot variar, especialment pel que fa a la documentació a aportar per part de l’alumnat, com també la política de devolució dels imports de matrícula.
Política de privacitat

Les dades personals que sol·licitem en els nostres formularis d’inscripcions que són necessàries per a la prestació dels nostres serveis i s’incorporen en els nostres fitxers, sent la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot el Responsable del tractament d’aquestes dades.

Per poder exercir els drets d’accés rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal establerts en la LO 3/2018, de 5 de desembre, relativa a la protecció de dades de caràcter personal i garantia del drets digitals i en el Reglament de Protecció de Dades, així como del consentiment que ens ha donat per al tractament de les seves dades, ho haurà de fer mitjançant un escrit dirigit a La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot situat al Carrer de Joan Pere Fontanella nº 3, 17800, Olot o mitjançant correu electrònic a fes@olot.cat.

 

AVíS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAT.

1)     INFORMACIÓ DEL TITULAR.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades d’identificació del Titular:

Web: https://fes.olot.cat/
Titular: Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.
Domicili: C/ de Joan Pere Fontanella nº 3, 17800 Olot.
C.I.F:  G17610973
Telèfon: 972 26 21 28
Correu electrònic: fes@olot.cat
Dades registrals: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 1478.

 

2)     CONDICIONS D’ ACCÉS i ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la nostra pàgina web de la FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  tindrà la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització  de la nostra pàgina web dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web.

 

3)     PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L’Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

 

4)     POLÍTICA DE PRIVACITAT.

FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT   es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a  aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/ qualsevol dels serveis oferts per FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT , implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Avís Legal i Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Per favor tingui en compte que encara que pugui haver-hi enllaços del nostre web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigit. FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat  pel contingut o les polítiques de privacitat d’altres pàgines web.

 

5)     QÜESTIONS SOBRE  LA PRIVACITAT.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT

 

Les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal.

·       Tractem la informació que se’ns facilita per prestar els nostres serveis (formació).

·       prestar i facturar els nostres serveis i productes.

·       Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats i cursos formatius.

 

–        Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

–        Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona.

(Menors de 14 anys) S’entendrà que la informació enviada per menors de 16 anys ho ha sigut pel consentiment dels seus representants legals. De no ser així el/la representant legal ho ha de fer saber el més aviat possible.

–        A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

·       Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

·       Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

·       En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

·       Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

·       Finalment, els/les interessats/des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

–        Com pot exercir els seus drets?

Per poder exercir els drets d’accés rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal establerts en la LO 3/2018, de 5 de desembre, relativa a la protecció de dades de caràcter personal i garantia del drets digitals i en el Reglament de Protecció de Dades, així como del consentiment que ens ha donat per al tractament de les seves dades, ho haurà de fer mitjançant un escrit dirigit a La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot situat al Carrer de Joan Pere Fontanella nº 3, 17800, Olot o mitjançant correu electrònic a fes@olot.cat.

–        Com hem obtingut les seves dades?

Les seves dades personals les hem obtingut a través del formulari d’inscripció. Sol·licitem aquelles dades de caràcter personal que son necessàries per la prestació dels nostres serveis.  El  usurari es qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

–        Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

·       Dades de caràcter identificatiu.

·       Adreces postals o electròniques

·       Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

–        Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Podem processar les seves dades personals amb les següents finalitats:

–        Per poder impartir els cursos, adquisició del seu material didàctic.

–        Facilitar els serveis/cursos que s’han contractat.

–        Per poder respondre les sol·licituds d’informació sobre els nostres cursos ofertats.

–        On tinguem obligacions legals a l’hora de processar les dades de caràcter personal.

–        Contractar personal.

–        Planificar i desenvolupar aspectes organitzatius (ex. Comunicacions internes, pressupostos, administració i gestió de projecte).

–        Proporcionar accessos al nostres recursos als alumnes matriculats en els nostres cursos.

–        Processar pagaments.

–        Administra la nostra pàgina web.

–        Per a qualsevol fi addicional el qual sigui necessari notificar-li o sol·licitar-li el seu consentiment.

 

6)     ¿QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

·       Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.

·       Realització de còpies de seguretat periòdiques.

·       Control d’accés a les dades.

·       Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

 

7)     CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.

FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

 

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’estableixin per FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

 

8)     POLÍTICA DE INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

 

FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT , com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT , així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

 

9)     CONDICIONS D’ÚS.  JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’ aquest lloc web implica l’acceptació plena dels  termes del present avis legal.  El present  Avis Legal i totes las relaciones que s’estableixin entre FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  i l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran per l’establert en la legislació espanyola.

 

– Última revisió: novembre de 2020.

Autorització per la cessió dels drets d'imatge

Amb la finalitat de difondre i donar a conèixer els nostres cursos de formació. És per això que es fa indispensable comptar amb material fotogràfic.

Ates que el propi dret a la imatge es troba regulat en l’article 18 de la Constitució i en la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, juntament amb el que estableix el Reglament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les dades de caràcter personal i de la lliure circulació de les dades. Així com d’acord amb la Llei Orgànica  3/2018, de 5 de desembre relativa a la protecció de dades personal i la garantia dels drets digitals.

La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, a través del present document li sol·licita la  seva AUTORITZACIÓ per a poder utilitzar les imatges dels alumes, que posteriorment poden ser pujades a la nostres pàgina web, amb la finalitat de donar a conèixer els nostres cursos.

De conformitat amb la Llei Orgànica  3/2018, de 5 de desembre relativa a la protecció de dades personal i la garantia dels drets digitals, declaro conèixer els següents drets que m’han informat:

–        Que les imatges preses als alumnes seran s’incorpora des en els nostres fitxers, sent la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot el Responsable del tractament d’aquestes , les qual es tractaran d’acord en els termes fixats en aquest document.

–        Aquesta cessió que realitzeu de manera gratuïta, per la qual cosa no es rebrà cap contraprestació.

–        L’alumne en qualsevol moment en les imatge capturades, podrà exercir els drets d’accés rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal establerts en la LO 3/2018, de 5 de desembre, relativa a la protecció de dades de caràcter personal i garantia del drets digitals i en el Reglament de Protecció de Dades, així como del consentiment que ens ha donat per al tractament de les seves dades, ho haurà de fer mitjançant un escrit dirigit a La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot situat al Carrer de Joan Pere Fontanella nº 3, 17800, Olot o mitjançant correu electrònic a fes@olot.cat.

Si no vols que utilitzem la teva imatge per a cap dels fins anteriors, posa’t en contacte amb nosaltres a fes@olot.cat abans de fer la teva inscripció.

Bonificació de la formació

La FES pot gestionar sense cost addicional la bonificació de la formació mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo a les empreses que ho sol·licitin, sempre que l’activitat sigui bonificable i l’empresa compti amb prou crèdit.

 • En què consisteix? Les empreses que cotitzen en concepte de formació professional a la Seguretat Social generen un crèdit al seu favor davant l’Administració amb el qual es poden finançar les accions formatives que desenvolupen els seus treballadors.
 • Qui en pot ser beneficiari? Totes les empreses que tinguin un centre de treball en el territori estatal i cotitzin per formació professional. El autònoms i treballadors de l’Administració pública no es poden bonificar la formació.
 • Quina formació es pot bonificar? Es poden bonificar tots els cursos de més d’una hora de durada. Les jornades, congressos o similars, no es poden bonificar. En cap cas, les hores de formació no poden ser superiors a 8 hores diàries.
 • És bonificable tot el cost de la formació? Depèn de cada cas, del crèdit formatiu i del màxim bonificable, que ve determinat per la tipologia i el nombre d’hores del curs.
 • Limitacions: Per normativa, les empreses que opten per realitzar un pla de formació bonificada estan limitades per dos requisits que han de complir: l’aportació privada i els col·lectius prioritaris (vegeu-ne més detalls en el pdf annex).

Passos a seguir perquè la FES us tramiti la bonificació:

 • Formalitzar la inscripció al curs que us interessi 15 dies abans de la data d’inici (amb menys anticipació, informeu-vos) omplint les fitxes corresponents.
 • Si l’empresa té Representació Legal dels Treballadors (RLT) està obligada a informar la RLT amb 15 dies d’antelació respecte de la data d’inici del curs.
 • Un cop confirmat el curs, s’haurà de fer efectiu el pagament de la matrícula corresponent.
 • L’empresa s’haurà d’adherir al conveni d’agrupació d’empreses, amb la FES com a entitat organitzadora, signant el titular o representant legal. És molt important enviar aquesta documentació per duplicat a la FES 15 dies abans de l’inici del curs. L’empresa cal que custodiï la còpia el Conveni d’agrupació d’empreses que la FES li retornarà.
 • El participant ha d’assistir, per llei, a un mínim del 75% de l’acció formativa per poder tramitar la bonificació del curs. Cal tenir present que, per a la majoria de cursos de la FES, el certificat d’assistència s’obté participant al 80% de l’acció.
 • Un cop finalitzat el curs, la FES notificarà a cada empresa la quantitat a bonificar per correu electrònic.
 • L’empresa, o el seu gestor, serà qui aplicarà les bonificacions en els butlletins de cotització de la Seguretat Social.

Per a més informació, truqueu al 972 26 21 28.

Política de cookies

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

Web: https://fes.olot.cat/
Titular: Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.
Domicili: C/ de Joan Pere Fontanella nº 3, 17800 Olot.
C.I.F:  G17610973
Telèfon: 972 26 21 28
Correu electrònic: fes@olot.cat
Dades registrals: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 1478.

FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT  pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s’instal·laran si l’Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que dona el seu consentiment en el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les “cookies”, quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

 

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l’usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d’utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d’interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l’usuari hagués introduït en el navegador o la que s’inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l’equip de l’Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

 

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s’entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats.

Segons la seva finalitat:

 • Cookies tècniques
  Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d’un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix. Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d’opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.
 • Cookies de personalització
  Aquestes cookies permeten a l’usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l’idioma, configuració regional o tipus de navegador.
 • Cookies analítiques
  Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l’oferta de productes i serveis. Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d’un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.
 • Cookies publicitàries / de publicitat. Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d’accés, el contingut editat, etc. Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l’observació d’hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l’usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Segons termini:

 • Cookies de sessió. Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina web i s’esborren al final.
 • Cookies persistents. Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l’usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de ‘cookies’

La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies descrites amb anterioritat  i utilitzades en la nostra pàgina web.

Cookies web Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Cookies de tercers.

Cookies de Google:

· (Google Analytics), Aquestes cookies es creen per a poder crear estadístiques sobre el tràfic i computar el numero de visites que té la pàgina web. El usuari al utilitzar aquest lloc web està donant el seu consentiment implícitament del tractament que pot fer Google sobre l’usuari. Per tant, el exercici del seus drets, els haurà de comunicar directament a Google.

Exemple d’aquestes cookies: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv, _utmt, _ga, _gid, _gat, etc).

· (Google maps): Les cookies de Google Maps s’utilitzen per a visualitzar les ubicacions geogràfiques . Aquestes cookies esta gestionades per Google.

(Exemple d’aquestes cookies: NID, PREF, SID, SAPSID, APISID, SSID, HSID, NID, UULE, DV, etc).

La política que cookies de Google es troba recollida al següent link:

 

·Xarxes social (FB, Youtube, Twitter, etc.): Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies, amb la finalitat que usuari pugui apretar els botons, com “Me gusta” o “Compartir” i poder tenir accés a les xarxes socials:

–        Cookies de Twitter, segons l’establert a la seva Política de Cookies

–        Cookies de Facebook, segons l’establert a la seva Política de Cookies

–        Cookies de Instagram, segons l’establert a la seva Política de Cookies

–        Cookies de Youtube, segons l’establert a la seva Política de Cookies

–        Cookies de Linkedin, segons l’establert a la seva  Política de Cookies

 

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Drets de l’interessat.

La gran majoria de les cookies tenen la finalitat de recollir informació anònima, que no permet obtenir la identitat de l’usuari, si bé alguns dels codis que s’inclouen serveixen per singularitzar o individualitzat  el navegador del seu dispositiu utilitzat, podent ser d’aplicació la normativa en matèria de protecció de dades personals.

Per això, li comuniquem que  la informació que es pugui obtenir per mitjà de les Cookies, es tractaran amb les finalitat indicades en la present política de cookies.

Tant mateix, la informació també serà tractada per aquelles empreses que proveeixen les cookies amb les finalitats indicades en les seves respectives polítiques de privacitat.

No obstant això, tenint en compte que aquests codis no permeten la identificació de l’usuari no són aplicables els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, amb l’excepció que l’usuari sigui capaç d’adoptar informació addicional que permeti vincular la seva identitat amb els codis d’identificació de les cookies.

Si vostè considera que el seu dret a la protecció de dades, l’usuari podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant nostre Delegat de protecció de dades/ o responsable de protecció de dades al següents e-mail fes@olot.cat .

D’altra banda, l’informem que alguns dels nostre proveïdors, socis i col·laboradors poder estar ubicats als Estat Units o altres països la legislació no ofereix un nivell de protecció de dades equivalent a l’europeu. Al consentir l’ús de les coookies i la comparació de dades, vostè dona el seu consentiment a la transferència de les seves dades personals.

 

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d’Internet permeten limitar el comportament d’una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d’ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d’aquest “mode privat”:

·       Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

·       FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

·       Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

·       Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

·       Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

·       Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad): http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

·       Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

·       Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, des habilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

 

Actualització de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

 

Revisió: novembre de 2020.

Allotjament web

Per raons tècniques i de qualitat del servei, Volcànic Internet SL es troba allotjat en els servidors de l’empresa “Hetzner Online GmbH”. L’empresa té el seu domicili social a Industriestraße, 25, 91710 Gunzenhausen, Alemanya.
Pot trobar més informació sobre “SW Hosting & Communications Technologies , S.L.” en els següents enllaços:
http://www.swhosting.com/
http://www.swhosting.com/es/legal