Aquestes són les normes generals que regeixen per a la matrícula a les activitats formatives de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES). Poden existir condicions específiques per a la matrícula a determinats cursos, que modificarien parcialment aquestes condicions generals.

 

1. Criteri general de matrícula

El pagament d’un curs pot estar format per preinscripció + matrícula (quan s’indiqui de forma expressa) o directament per matrícula.

 

2. Preinscripció

Quan s’indiqui de forma expressa un curs constarà de preinscripció i matrícula; la preinscripció atorgarà dret a la reserva de plaça. Perquè la preinscripció sigui efectiva s’haurà d’abonar l’import, indicat en cada cas, en un termini màxim de set dies des de l’enviament del formulari (si passat aquest període no s’ha fet efectiu l’ingrés la preinscripció no serà vàlida). L’import abonat en concepte de preinscripció es restarà de l’import total del curs. Amb la preinscripció la reserva de plaça serà vàlida fins a 15 dies abans de l’inici del curs, moment en el qual la persona preinscrita haurà de procedir a matricular-se al curs fent l’ingrés de la matrícula. Si no es rep l’ingrés en el termini establert, s’entendrà que aquesta persona renuncia a la seva plaça. En aquest segon cas, l’import abonat en concepte de preinscripció no serà retornat.

 

3. Efectivitat de la matrícula

En qualsevol cas, per tal que la matrícula sigui efectiva caldrà realitzar el pagament de l’import total del curs almenys 15 dies abans del seu inici o en el termini establert. En el cas de cursos en els que no hi hagi preinscripció, el pagament de la matrícula donarà dret a la reserva de plaça. Si per circumstàncies excepcionals, degudament motivades, l’alumne/a comencés el curs sense haver pogut procedir al pagament de la matrícula, l’admissió i la seva participació a l’activitat no es podrà considerar, en cap cas, com una renúncia de la Fundació a la seva percepció. La inscripció de l’alumne/a i la seva participació en les activitats del curs comporten l’obligació d’abonar la matrícula corresponent. En cas d’incompliment, la Fundació es reserva el dret a exercir les accions legals necessàries per a salvaguardar els seus drets.

 

4. Matrícula fora de termini

En cas que la matrícula es faci amb posterioritat al termini establert, el pagament de la preinscripció, si n’hi hagués, i de la matrícula, s’hauran de fer immediatament.

 

5. Anul·lació de la matrícula

Si l’alumne/a renuncia a la matrícula, les eventuals devolucions es realitzaran en els 15 dies laborals posteriors a l’inici del curs, per transferència bancària a nom de qui la va realitzar. Per a les cancel·lacions anteriors als 10 dies naturals previs a l’inici del curs es reemborsarà el 100% de l’import d’inscripció, excepte les despeses de gestió que es poguessin ocasionar. Per a les cancel·lacions entre 3 i 10 dies naturals previs a l’inici del curs es reemborsarà el 50% de l’import d’inscripció, excepte les despeses de gestió que es poguessin ocasionar. Les cancel·lacions amb menys de 3 dies naturals d’anticipació no donaran dret a cap devolució.

 

6. Anul·lació de cursos

La Fundació es reserva el dret d’anul·lar un curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d’estudiants. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible. La Fundació abonarà l’import de tots els pagaments efectuats amb un màxim de 40 dies naturals i es farà càrrec de la resta de despeses efectuades per l’alumne/a si, prèviament, han estat autoritzades per escrit per la Fundació.

 

7. Factura

S’emetrà factura a totes les persones, empreses o entitats després de pagar la matrícula corresponent. L’interessa/da ha de fer constar, en la sol·licitud, el seu nom o raó social de l’empresa, CIF/NIF i domicili. L’emissió de la factura obliga a la Fundació a efectuar la declaració corresponent a l’administració tributària.

 

8. Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal de les persones inscrites en activitats formatives de la Fundació es tractaran d’acord amb la normativa de protecció de dades. Les dades personals que se sol·liciten són necessàries per a la prestació dels nostres serveis i s’incorporaran al corresponent fitxer de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, ubicat a Volcanic Internet SL, servei allotjat en els servidors de l’empresa Hetzner Online GmbH, amb domicili social a Industriestrabe, 25, 91710 Gunzenhausen, Alemanya.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa complementaria i prestarà, per tant, la seva conformitat a la recollida i manteniment de dades un cop finalitzada l’activitat en la qual s’ha inscrit o preinscrit a efectes d’enviar informació de les activitats de la Fundació en els termes previstos en la Llei suara esmentada.

Una informació més detallada sobre la política de protecció de dades de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot pot llegar-se per mitjà d’aquest enllaç (Política de privacitat).