PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER LES ACTIVITATS FORMATIVES ORGANITZADES PER LA FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT EN RELACIÓ A LA COVID19

· A l’accés principal de l’edifici de Can Monsà (seu de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot) s’ha instal·lat un dispensador amb gel hidroalcohòlic. Caldrà que al entrar i sortir de l’edifici tothom es renti les mans.

· Es obligatori l’ús de mascareta a tot l’edifici, tant a les aules com en els espais comuns.

· L’ús dels ascensors restarà limitat a una persona, i només en el cas que sigui imprescindible utilitzar-lo.

· Quan arribeu a la seu de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot caldrà esperar-se a baix al carrer fins que la responsable de l’activitat us vingui a buscar per accedir a l’edifici (5 minuts abans de començar l’activitat). Aquesta mesura s’adopta per assegurar una entrada a l’edifici esglaonada i controlada.

· Les zones comunes de l’edifici (hall, passadissos, zones de descans i espera) no estaran disponibles per estar-s’hi, només seran zones de pas.

· L’ús dels lavabos queda limitat a una sola persona alhora. És obligatori rentar-se les mans amb aigua i sabó abans i després de l’ús del lavabo.

· S’informa que es portarà a terme un registre de tots els usuaris (alumnes/professors/etc) de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i que, en cas de donar-se un positiu per Coronavirus, es facilitaran, si així es requereix, les dades personals al Departament de Salut per tal de poder realitzar les tasques de rastreig necessàries. Aquestes dades es guardaran fins a 15 dies després de finalitzar el curs.

· El primer dia de cada activitat caldrà signar una declaració responsable conforme no es presenten símptomes compatibles amb la Covid-19.

 

Per a la participació a qualsevol activitat presencial de la FES tots els usuaris (alumnes, professors, etc.) hauran d’omplir i signar la següent declaració responsable abans de començar l’activitat:

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS USUARIS/ES DE LES ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT

Declaro sota la meva responsabilitat:

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant la meva estada a la Fundació d’Estudis Superiors, en el desenvolupament de l’activitat en la qual participo.

Així mateix, entenc que la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot no és responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció generals de l’activitat i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si presento simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.

Que em comprometo a portar diàriament la mascareta en aquelles situacions que indiqui el PROCICAT.

Que en el cas que el meu estat de salut presenti qualsevol variació compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, etc.), així com si es dona l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar, no assistiré a l’activitat i informaré a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot immediatament perquè es pugui aplicar el protocol que les mesures sanitàries indiquin.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleixo els requisits de salut següents i em comprometo a:

x Presento absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, …) o amb qualsevol altre quadre infecciós i em comprometo a informar degudament a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot en cas que tant jo com algun convivent presenti algun d’aquests símptomes.

x No he conviscut i/o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.

Només marcar en cas de patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:

x Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la meva participació a l’activitat.