La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot és una entitat sense ànim de lucre fundada el desembre de 1999 i inscrita al Registre de Fundacions amb el número 1478. El Patronat està format per deu persones en representació de 8 organitzacions.

Cada any s’aprova el pla d’actuació, que recull la previsió anual d’activitats. Tanmateix, la FES és prou flexible en el seu funcionament com per incorporar noves activitats, si així s’escau.

En posterioritat, s’aprova la memòria anual, que dóna comptes de l’activitat realitzada durant l’anualitat.

sildenafil Österreich kaufen http://www.mariatreu.at/ritalin.html http://www.mariatreu.at/ephedrin.html

Pel que fa al pressupost, els ingressos provenen principalment de les activitats i d’administracions públiques, mentre que el principal gruix de despesa és l’activitat acadèmica i el personal:

Previsió Ingressos 2021:

 • 18.840,12 € · Activitat acadèmica
 • 68.290 € · Ajuntament d’Olot
 • 50.000 € · Diputació de Girona
 • 9.200 € · Altres ingressos
 • 4.500€ · Programa de beques

Previsió Despeses 2021:

 • 75.628,75 € · Sous del personal
 • 24.456,22 € · Seguretat social a càrrec de la Fundació
 • 10.000€ · Activitats i serveis
 • 17.454,37 € · Despeses generals
 • 16.600 € · Serveis externs
 • 2.700 € · Manteniment de l’immoble
 • 3.990,78 € · Amortitzacions